VHSH s.r.o. Strakonice
Provádění a  vyhodnocování hydrogeologických a vrtných prací.
Vyhledávání vodních zdrojů a průzkumná činnost.
IČO :  49060392


Základní Informace

Předmět činnosti společnosti   :

• provádění vrtných prací jako součásti prací uváděných podle ust. § 5 odst.2  zák.ČNR č. 61/1988
Sb. o hornické činnost a činnost prováděné hornickým způsobem, výbušninách 
a o Státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 odst.2 vyhlášky
ČBÚ č. 15/1995 Sb., v rozsahu těchto ustanovení §2 písm. a,   §3 písm. b, d,e,g,h,.
- vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
- práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
- zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin.
- vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnosti uvedené v § 2 a 3
- podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření
podzemních prostor o objemu větším než 300 m krychlových horniny-hloubení studní

• projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem v rozsahu ustanovení §2, písm. a,  §3 písm. b, d, e, g, h, zákona ČNR č. 61/1988 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

• zprostředkování služeb v oblasti geologických prací

• zemní práce pomocí mechanismů

• provádění trhacích prací

Na všechny uvedené činnosti vlastní společnost potřebná živnostenská
oprávnění, potvrzení odborné způsobilosti vedoucích pracovníků
a další dokumenty potřebné k zajištění předmětu činnosti.